در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا SPC را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SPC را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SPC را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SPC را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SPC را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
کاربران منتخب