در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Server Administration را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Server Administration را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Server Administration را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Server Administration را بصورت متوسط و حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Server Administration را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب