در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Software Configuration Management را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Software Configuration Management را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Software Configuration Management را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Software Configuration Management را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Software Configuration Management را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب