در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Software Development را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Software Development را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Software Development را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Software Development را بصورت متوسط و حدود ۸۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Software Development را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب