در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Software Engineering را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Software Engineering را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Software Engineering را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Software Engineering را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Software Engineering را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب