آرام ارغوانی

آرام ارغوانی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۰ارتباط ۴مهارت
کردستان | سقز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سقز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سقز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات