در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Step 5 Plc را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Step 5 Plc را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Step 5 Plc را بصورت مبتدی و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Step 5 Plc را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Step 5 Plc را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب