در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Strategic Planning را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Strategic Planning را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Strategic Planning را بصورت مبتدی و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Strategic Planning را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Strategic Planning را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب