در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Targeted Account Selling را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Targeted Account Selling را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Targeted Account Selling را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Targeted Account Selling را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Targeted Account Selling را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب