در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Teaching Reading را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Teaching Reading را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Teaching Reading را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Teaching Reading را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Teaching Reading را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب