در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Tekla را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Tekla را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Tekla را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Tekla را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Tekla را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب