در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Tekla Structures را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Tekla Structures را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Tekla Structures را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Tekla Structures را بصورت متوسط و حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Tekla Structures را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب