در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Topic-based Authoring را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Topic-based Authoring را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Topic-based Authoring را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Topic-based Authoring را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Topic-based Authoring را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب