در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Ulead VideoStudio را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Ulead VideoStudio را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Ulead VideoStudio را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Ulead VideoStudio را بصورت متوسط و حدود ۸۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Ulead VideoStudio را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۸۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب