روح الله رضایی

روح الله رضایی

مدل ساز سه بعدی

۱ارتباط ۱۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدل ساز سه بعدی
شبکه پویا
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مدل ساز سه بعدی
شبکه پویا
طرح سه بعدی استادیوم شبکه پویا
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
.مدل ساز سه بعدی
تلویوزیون افغانستان
فضاسازی و تکسچرینگ پروژه تبلیغاتی افغانستان (خمیرمایه همرسین)
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مدل ساز سه بعدی
شبکه پویا
مدل سازی فضای داخلی سفینه مسابقه تلفنی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدل ساز سه بعدی
خانه انیمیشن صلصال
فضاسازی وتکسچرینگ انیمیشن
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مدل ساز سه بعدی
خانه انیمیشن صلصال
فضاسازی و تکسچرینگ انیمیشن تحول
مهارت ها
| ۱نفر
ناصر بخشی
| ۱نفر
ناصر بخشی
| ۱نفر
ناصر بخشی
| ۱نفر
ناصر بخشی
| ۱نفر
ناصر بخشی
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
3ds Max
خودآموز
توضیحات
عضو خانه انیمیشن صلصال