در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا User Experience را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که User Experience را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند User Experience را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند User Experience را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند User Experience را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب