حسن پرسته

حسن پرسته

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۲۱ارتباط ۱۸مهارت
تهران | تهران
طراح وب‌سایت
Thermo Truck
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
۱۳۹۶ اکنون
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
طراح وب‌سایت
Thermo Truck
طراحی سایت فروشگاهی برای فروش قطعات جانبی کامیون های یخچال دار
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
طراحی سایت و سئو
پارسیان آوید
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراح ارشد وب
آبدیس چوب
طراحی وبسایت آبدیس چوب
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراح وب‌سایت
ایران فلدسپات
طراح وبسایت ایران فلدسپات
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
طراح وب‌سایت
پرسته دیجیتال
طراحی وبسایت پرسته دیجیتال
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
راه اندازی CDN ایرانی
راه اندازی CDN ایرانی و توسعه رایانش ابری در ایران
۱۳۹۶
ترجمه CRM
گرفتن نماینده رسمی و ترجمه Sweet CRM به فارسی و نوشتن افزونه های اصلی به زبان فارسی
مهارت ها
| ۶نفر
جعفر سیفیحکمت آزاده
جعفر سیفیحکمت آزاده
| ۶نفر
جعفر سیفیحکمت آزاده
| ۶نفر
جعفر سیفیحکمت آزاده
| ۵نفر
جعفر سیفیحکمت آزادهامیر کارگزار
| ۵نفر
جعفر سیفیسمیرا فردینحکمت آزاده
| ۴نفر
جعفر سیفیحکمت آزاده
| ۴نفر
جعفر سیفیحکمت آزاده
| ۴نفر
جعفر سیفیحکمت آزاده
جعفر سیفیحکمت آزاده
| ۴نفر
جعفر سیفیحکمت آزاده
| ۴نفر
جعفر سیفیحکمت آزاده
| ۳نفر
جعفر سیفیحکمت آزاده
| ۱نفر
حکمت آزاده
حکمت آزاده
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.