در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا User Interface را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که User Interface را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند User Interface را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند User Interface را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند User Interface را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب