در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Web Application Security را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Web Application Security را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Application Security را بصورت مبتدی و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Application Security را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Web Application Security را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب