در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Wind Tunnel Testing را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Wind Tunnel Testing را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Wind Tunnel Testing را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Wind Tunnel Testing را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Wind Tunnel Testing را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب