علی سعیدی نژاد

علی سعیدی نژاد

توسعه و تحقیق در زمینه فن های سانتریفیوژ

۱ارتباط ۶مهارت
کرمان | کرمان
مهندس تحقیق و توسعه
شرکت دانش بنیان طوفان ساز
دکترا دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
دکترا مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مهندس تحقیق و توسعه
شرکت دانش بنیان طوفان ساز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات