در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Windows 8.1 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Windows 8.1 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows 8.1 را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows 8.1 را بصورت متوسط و حدود ۶۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows 8.1 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب