در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Windows XP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Windows XP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Windows XP را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Windows XP را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows XP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب