در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Xilinx ISE را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Xilinx ISE را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Xilinx ISE را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Xilinx ISE را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Xilinx ISE را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب