سید‌مسعود خلیلی‌نسب

سید‌مسعود خلیلی‌نسب

مهندسی الکترونیک

۱ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
دانشجوی سال آخر دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
پروژه‌ها
مقابله با حمله‌ی فریب در گیرنده‌های GPS
شناسایی حمله‌ی فریب، حذف سیگنال‌های فریب و بدست آوردن مکان‌یابی صحیح در گیرنده.
فیلتر FIR
فیلتر FIR با ساختار DIrect-Form
تخمین فرکانس با FFT
هدف تخمین سیگنال IF به کمک FFT
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات