محسن برزگر

محسن برزگر

کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۱ارتباط ۲مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
بازرس
شرکت مسکن مهر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نور
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نور
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مرکز جامع علمی کاربردی بجنورد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
بازرس
شرکت مسکن مهر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات