در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا خبرنگاری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که خبرنگاری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند خبرنگاری را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند خبرنگاری را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند خبرنگاری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۶۴%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب