در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا خبرنگاری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که خبرنگاری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند خبرنگاری را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند خبرنگاری را بصورت متوسط و حدود ۵۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند خبرنگاری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۲%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۴%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب