داود جون

داود جون

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | اسکو
کاردانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۶
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مهارت ها
زبان ها
اردو | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات