دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Bahonar University of Kerman

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
کرمان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شهید باهنر کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۴%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شهید باهنر کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از کرمان، 9 درصد از فارس، 4 درصد از تهران، و ۲۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
بیش از ۱۰۰ نفر
۶۰%
۶۰%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۵۰ نفر
۲۷%
۲۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شهید باهنر کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۷%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۴%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۹۵%
۹۵ %