محسن منشادی

محسن منشادی

پزشک

۱ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
دکترا دانشگاه علوم پزشکی یزد
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۳۸۰ اکنون
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات