در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا کار با کامپیوتر را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کار با کامپیوتر را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند کار با کامپیوتر را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰۰ نفر هستند کار با کامپیوتر را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰۰ نفر هستند کار با کامپیوتر را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۵۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۱۰۰۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰۰ عضو ۵۳%
زن بیش از ۱۰۰۰ عضو ۴۷%
کاربران منتخب