حسین حسینی مهر

حسین حسینی مهر

کارشناسی مدیریت و کمیسری دریایی

۱ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
تحصیلات
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۱۳۷۷ اکنون
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات