امیر کیانی

امیر کیانی

کارشناسی ارشد سینما تدوین/فیلمسازی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه هنر
تحصیلات
دانشگاه هنر
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد سینما تدوین
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات