دانشگاه هنر

دانشگاه هنر

Art University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه هنر در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۲%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه هنر در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از البرز، 5 درصد از خراسان رضوی، 5 درصد از اصفهان، و ۱۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۶۱%
۶۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه هنر در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی سینما ادبیات نمایشی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی موسیقی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی چاپ
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۷۸%
۷۸ %