یوسف محرابی

یوسف محرابی

دکترا شیمی فیزیک

۱۷ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۹۳ اکنون
دکترا شیمی سایر گرایش ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات