دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

Kharzmi University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه خوارزمی در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۰%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه خوارزمی در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، 15 درصد از البرز، و ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۵۴%
۵۴%
البرز
کمتر از ۵۰ نفر
۱۵%
۱۵%
سایر استان ها
بیش از ۵۰ نفر
۳۱%
۳۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه خوارزمی در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۷%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۳۵%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۵%
۹۵ %