معصومه میرطاهری

معصومه میرطاهری

کارشناسی اقتصاد نظری

۷ارتباط ۱مهارت
مرکزی | اراک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی اقتصاد نظری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات