محسن سعادت فر

محسن سعادت فر

کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

۴ارتباط ۰مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
دانشگاه خلیج فارس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
کارشناسی مهندسی مکانیک
توضیحات