دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس

دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس

Islamic Azad University of Bandar Abas

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
هرمزگان
شهر
بندرعباس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۵۸%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از هرمزگان، ، و ۱۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
بیش از ۵۰ نفر
۸۵%
۸۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۲%
۶۲ %