سید مصطفی طباطبایی

سید مصطفی طباطبایی

کارشناسی علوم کامپیوتر

۰ارتباط ۰مهارت
یزد | بافق
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی علوم کامپیوتر
توضیحات