دانشگاه یزد

دانشگاه یزد

Yazd University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
ایزدخواست
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه یزد در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۴۸%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه یزد در آرمانگر عضو هستند که ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از یزد، 19 درصد از اصفهان، 11 درصد از فارس، 10 درصد از تهران، 5 درصد از کرمان، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
بیش از ۵۰ نفر
۳۴%
۳۴%
اصفهان
کمتر از ۵۰ نفر
۱۹%
۱۹%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۱%
۲۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه یزد در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۱%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۵%
۹۵ %