مصطفی ناصری

مصطفی ناصری

کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز کشاورزی

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
ناظر فضای سبز
شهرداری
کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
تحصیلات
دانشگاه یاسوج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز کشاورزی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی کشاورزی زراعت
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
ناظر فضای سبز
شهرداری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات