علیرضا خوش کنش

علیرضا خوش کنش

تدریس در دانشگاه

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
فارغ التحصیل مهندسی
آرمان سازه تتیس
دکترا دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
دکترا مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
فارغ التحصیل مهندسی
آرمان سازه تتیس
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات