در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا تدریس را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تدریس را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند تدریس را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تدریس را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند تدریس را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۱%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۸%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب