امین اله صحرارو

امین اله صحرارو

کاردانی هواپیما تعمیرات و نگهداری

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی کرمان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرمان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کاردانی تعمیرات و نگهداری هواپیما
توضیحات