مرکز جامع علمی کاربردی کرمان

مرکز جامع علمی کاربردی کرمان

Center of Applied Science and Technology Kerman

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
کرمان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از کرمان، 10 درصد از یزد، 5 درصد از تهران، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
بیش از ۱۰ نفر
۸۶%
۸۶%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی تعمیرات و نگهداری هواپیما
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت امداد در سوانح طبیعی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ایمنی و آتش نشانی اطفاء حریق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی بانکداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵ %