معین اسلامی

معین اسلامی

کارشناسی علوم اجتماعی ارتباطات

۱۸ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
مشاور
مشاور بیمه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم اجتماعی ارتباطات
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مشاور
مشاور بیمه
مهارت ها
| ۱۳نفر
مهران سلطانی نژادرضا خشنود
توضیحات