دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

Islamic Azad University of Kerman

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
کرمان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۱%
زن بیش از ۵۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از کرمان، 5 درصد از تهران، 4 درصد از هرمزگان، 4 درصد از فارس، و ۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۰%
۸۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۵۲%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۳۷%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۵%
۸۵ %