مرتضی محمدشفیعی

مرتضی محمدشفیعی

طراح گرافیک

۰ارتباط ۶مهارت
البرز | کرج
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات