در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Social Media را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Social Media را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Social Media را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Social Media را بصورت متوسط و حدود ۶۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Social Media را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
کاربران منتخب