در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Social Media را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Social Media را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Social Media را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Social Media را بصورت متوسط و حدود ۶۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Social Media را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب