در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Social Media را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Social Media را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Social Media را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Social Media را بصورت متوسط و حدود ۷۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Social Media را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۷۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب